Uwaga! System działa pod przeglądarką Chrome i Firefox

Wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym „SYSTEM KŁ”

Dane myśliwego
Wnioskowane role

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PZŁ”). Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres.
 • 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00 -029 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest weryfikacja Pani/Pana danych w celu nadania Pani/Panu uprawnień w systemie informatycznym „SYSTEM KŁ”. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na PZŁ, wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym (w tym obowiązek właściwego zabezpieczenia danych) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZŁ, jakimi są zabezpieczenie systemu informatycznego przed dostępem do systemu osób nieuprawnionych (podstawa art. 6 ust. 1lit. c, e, f RODO).
 • 4. Podanie danych osobowych jest konieczne, brak ich podania może skutkować odmową nadania dostępu do systemu informatycznego.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez okres członkostwa, aktywnego lub nieaktywnego, w Polskim Związku Łowieckim.
 • 6. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym odbiorcom/ kategoriom odbiorców: dostawcom usług informatycznych, urzędom administracji publicznej.
 • 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do odbiorców spoza Unii Europejskiej (państwa trzeciego) ani do organizacji międzynarodowych.
 • 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  • c) prawo do usunięcia danych;
  • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • f) prawo do przenoszenia danych;
  • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez PZŁ Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@pzlow.pl lub pisząc na adres PZŁ.
 • 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe PZŁ nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zobowiązuje się do zachowania w poufności danych i sposobów zabezpieczeń danych, do których mam lub będę miał(a) dostęp w związku z uzyskaniem uprawnień w systemie informatycznym „SYSTEM KŁ”.
W przypadku pełnienia funkcji w kole macierzystym zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych , a także zgodnie z przyjętymi u Administratora politykami, procedurami i innymi dokumentami dotyczącymi ochrony danych osobowych.